Pravidla akce

Obecná
 • Trať je otevřena všem účastníkům bez rozdílu věku. Děti do 10 let se mohou účastnit akce pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Účastník si je vědom možných rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti na akci.
 • Každý účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn a chyb v programu a propozicích.
 • Akce se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci.
 • Účast na akci je na vlastní riziko.
 • Pořadatel nezodpovídá za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu spojenou s účastí na akci nebo jejím sledováním.
 • Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění po dobu trvání akce pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 • Účastí na akci souhlasí každý účastník s pořizováním fotografií a videozáznamů pořadatelem během akce.
 • Veškeré fotografie i video záběry pořízené během akce mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.


Startovné

 • 600,- Kč => zapůjčení měřícího čipu a možnost využívat zázemí (WC, teplé občerstvení, odpočinková zóna); startovné obsahuje zálohu 100,- Kč vratnou po vrácení čipu
 • 400- Kč => zapůjčení měřícího čipu a možnost využívat venkovní občerstvení; startovné obsahuje zálohu 100,- Kč vratnou po vrácení čipu 
 • 100,- Kč => bez nároku na zázemí a bez zapůjčení měřícího čipu
 • 50,- Kč => startovné pro děti do 15 let, ostatní příchozí a kolemjdoucí, bez startovního čísla

Kromě zaplacení startovného (které bude použito především na úhradu nákladů s organizací akce) jsou účastníci zváni přispět na benefiční účel akce vložením min. 2,40 Kč za každé absolvované kolečko na trati
(více informací k benefici najdete v sekci Chcete podpořit Hospic Sv. Jiří?).


Průběh akce
 • Každý účastník akce se musí řídit pokyny organizátorů a dobrovolníků.
 • Každý účastník je povinen přečíst a respektovat základní informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách.
 • Trať lze absolvovat během, chůzí či s pomocí kompenzačních pomůcek. Použití jízdních kol, bruslí a kolobežek na trati není dovoleno.
 • Trať bude označena.

 • Není přípustné jakkoliv zkracovat trať. V případě, že bude účastníkovi zkracování trati prokázáno, bude vyloučen z výsledkové listiny.
 • Směr absolvování trati je možné 2 hodiny po startu akce změnit. Začíná se ve směru hodinových ručiček.
 • Účastník s měřícím čipem, který chce změnit směr, nesmí po změně směru ihned znovu proběhnout/projít měřícím zařízením, ale musí toto zařízení obejít.